ดูซีรีย์ ฝรั่ง ออนไลน์พากย์ไทยซับไทย

นโยบายส่วนตัว

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นของผู้ใช้บริการ

ข้อมูลที่รวบรวมได้ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์โดย
- บริการให้ความช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของ DOONEE
- ทำการสำรวจกลุ่มลูกค้าของ DOONEE
- ทำการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการของ DOONEE
    
      จากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมานั้น บริษัท อาจมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อให้ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะพยายามดำเนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลไม่ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ อื่นที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่จำกัดไว้ตามที่บริษัทกำหนดขึ้น ภายใต้ขอบเขตที่ท่านยินยอม และบริษัทจะพยายามดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลได้ปกปิดข้อมูลดัง กล่าวไม่ให้บุคคล  ผู้ไม่ได้รับอนุญาตได้ล่วงรู้

      ทั้งนี้ทางบริษัท เอสทีจี มีเดียเพล็กซ์ จำกัด จะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ก่อความเสียหายดังกล่าว

     ข้อความดังกล่าวอาจเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบได้เฉพาะในกรณีพิเศษตามที่ กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่กำหนดเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเด็ดขาด (ยกเว้นในกรณีขายสินทรัพย์ หรือธุรกิจทั้งหมดของบริษัท)

บริษัทเก็บข้อมูลเมื่อท่าน
- ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของชุมชนออนไลน์ของบริษัท
- ซื้อสินค้าหรือรับบริการ
- ลงทะเบียนเกี่ยวกับการประกันสินค้า
- กรอกแบบสำรวจ
- เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่นอื่น
- เป็นสมาชิกจดหมายข่าวหรือสมาชิกข่าวทางอีเมล์

 การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

         บริษัท เอสทีจี มีเดียเพล็กซ์ จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และทุกๆการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

จัดการอุปกรณ์ของคุณ
Close
อ้ะ!! ดูเหมือนคุณจะมีการเข้าสู่ระบบมากกว่า 5 อุปกรณ์ เลือกลบออกบ้างเพื่อใช้งานต่อ
Trailer